Kaykway Animaa Aen Wiichihitoyaahk Li Norr?

Aen Wiichitoyaahk Li Norr mamishchimemataam aen zhaan d’ikol ashootamakewiin miina nakohtow chi kishkayhtamihk aen ishpayihk aan daan waahyow ooshchi Indigenous waahkoomiwayhk. Ooma aen kaniikanitt taanishi kawiitahkamikuhk paytaw maamashkayaytumowin miina nakishkamoon chi kishkayhtamihk wiichihiwayiwiin, shaapoo Cisco's ishpow kwaayesh mamishkochikewiin, deu-maanyayr TelePresence aen video ka nohtay kishkaytamihk. Aen taanishi kawiitahkamikuhk ishihchikatew si posibb shaapoo aen shoohkawaw ta mamowwiitowuk wiichihiwewak avek taanishi kawiitahkamikuhk paytawak pamihtawak araa OotinamihkANIMATootlimoond. Aen chi atooshkatamihk kaykway ishi maykiwiin aen zhaan d’ikol miina metr d’ikols avek ooshchipiihtikwaywiin ishi ka piikishkwatamihk aykwaanima chiikayhtakwun miina tapishkoot nishtum ka kii ishinakwuhk, avek aen pakoshayimoowiin ayiwak aen moonayihtamihk pakiteymowiin aan daan l’ikol miina aan daan pimatishiwiin.

Ayiwaak kishkayhta  Mayki
Tech4Good

On April 7th, 350 players will hit the ice at the Sixteen Mile Sports Complex in Oakville, Ontario to help raise critically needed funds to enable us to serve more communities and add more schools and students to the network. To register your team for Tech4Good, or learn more, visit the event website!

Aen Wiichitoyaahk Li Norr Aen nistwayr

Wiichihiwew Aen L’ikol

Taanishi kawiitahkamikuhk Aen ooshchipayihk

 
Aen Atooshkatamwuk Miyeu Wiichayhtoowiin

Aen Atooshkatamwuk Miyeu Wiichayhtoowiin

Aen atooshkaymakun aashpayimoowiin avek aen zhaan d’ikol, kishinamaakew miina waahkoomiwayhk araa kishinaamakayhk rispay, niipaywishihwiin miina shaapoonaakwun aan daan kahkiiyow kaykway ka itotama.

Aen Pakitinamihk Shaapoo Ka Kochiwahpatahiwayhk

Aen mamoowitoohk aen zhaan d’ikol avek Niikaan Naaysoon, Lii Michif, Inuit miina namoo wiiya- Indigenous ka kochiwahpatahiwayhk ishi aankoorajii pakoshayimoowiin miina ka payhyamakuhk aen pchi shmayn chi kaashkamoohtayhk.

Ooshihtow Kii Natootumawiin Ka Piikishkwatamihk

Paytawuk ka piikishkwatamihk aykwaanima kwaayesh totumaakewiin ishi aen paahkaan nakayaashkumowin, oota ooschi kanawapahtamik miina niikaan kishchitayhtakwan aen paahpayyek l’ikol.

 

Aen Nakatwayhtamihk Kwaashtayhkamihk Enn Shaambr D’ikol

Nishtoohtamihk aykwaanima aen zhaan d’ikol' aen nakataymawiin avek enn shaambr dikol namoo wiiya ka kii pahakpayiiw wiiyawaw ooshchi taapwaypayin naandow ooshchi enn shaambr dikol mina kaayaash ka kii ishpayik miina aen nakishkatoohk aen kanawapahtamik.

Nahishkamoowin Pakoshayimoohwiin

Aen atooshkayhk avek paahkaan la fors, moonaywikaashoo miina aen kishkayihtuhmihk chi atooshkatamihk kaykways poor paahpayyek l’ikol miina pakitinawuk kishkinahamakew taanday chiitohtayhk kaykway kashkihtowiin aen shinakwahk.

Taakwashta Mishchaytinwaa Aen Piikishkwewiin

Miyoonakishkatoohk kakayshkimowayhk taanday ooshchi papiitoosh ooshchipayihk kaykway mina taanishishi nawut wiichihiwewin aen zhaan d’ikol miina kishinamaakew.

#ConnectedNorth

Wiichihiwewuk

Taanishi Kawiitahkamikuhk Ka Kii Mishkahk

Cisco

Ita Ka Wiikihk Kaniikaniit

TakingITGlobal

Wiichihiwayhk
Maykiwak

SSi Micro SaskTel KNet NorthwesTel

Kaniikaniit Taanishi Kawiitahkamikuhk Wiichihiwewak

Taanishi Kawiitahkamikuhk Wiichihiwewin

  • Alix & James Arnett

  • Greg and Susan Guichon

  • Mackinnon Family Charitable Fund

  • Peter and Catherine Clark Family Foundation

  • The McLean Foundation

  • The Pace Family Foundation

  • Willa Black and Don Jarvis

Kootaaka Taanishi Kawiitahkamikuhk Wiichihiwewuk

Other Founding Partners

Moonaywikaashoo

Mayki ishi wiichihiwewin aen taanishi kawiitahkamikuhk

Ita ka wiikihk kaniikaniit OotinamihkANIMATootlimoond aan rigistrii kiimiikooshiw avek Canada Laarzhaan kaa kaashkihut Mamowwiitowuk (866686991RR0001). Maykiiwin ishi aen taanishi kawiitahkamikuhk gaa kaashkihtaan online ahpoo shipwetshaha la maal ishi:

Connected North
c/o TakingITGlobal
117 Peter Street, Suite 212
Toronto, Ontario
M5V 0M3

Kii dawayhtayn chiin aan daan paytawuk si koom aen asaamblii?

Nimiiyeuytaynan ishi ayiwaak kishkayhtamah naandow ooshchi aen wiichihewewiin, ka piikishkwatamihk, miina aen nistwayr tapishkoot ishi aan paar! Oota nantotama ishi ta kii ka piikishkwatamihk mii kaashoowiin.

Kawiihtamakahyk Kakwaychihkaymo, Wiichihitohk Enn shaans

Sil voo play mooshkinahta li paapyii ishi ta pi piikishkwayahk. Anavaan na miyeuhtaynan ishi ta pi piikishkwayahk!