Samuel Aen Wiichitoyaahk Li Norr Li Zhenn Moond Niikaaniiwin Aen Mawachihiht Laarzhaan

Samuel Aen Wiichitoyaahk Li Norr Li Zhenn Moond Niikaaniiwin Aen mawachihiht laarzhaan ishi collaborative wiichihitohk pamihtawak araa OotinamihkANIMATootlimoond miina ooshihchikatew si posibb shaapoo laarzhaan wiichihiwewin ooshchi Samuel Faamii Foundation.

TakingITGlobal   Samuel Family Foundation

Kaykway kishchi ooma aen mawachihiht laarzhaan aya ishi wiichihiwewin Indigenous li zhenn moond niikaaniiwin, mamishchihtum aenportaan aatiht aykwaanikihk Niikaan Naaysoon, Michif miina Inuit zhenn li moond maatawaywuk aan daan ooshihtawuk saartayn mayshkoohtaashtawin miina miyooayawin aan daan wiiyawow waahkoomiwayhk. Ooma wiichihiwewin ka maykiyen chi wiichihiwayen shaapoo aen noonmbr maykiiwin miina tipahamakewin aykwaanima kaa aen wiichihowahk zhenn li moond ishi aen nakataymawiin miina wiichihewewiin ishi wahkikin wiiyawow ooshchi mitooni chimooshitaahk miina prayzaan.

Samuel Faamii Aen Wiichitoyaahk Li norr Li zhenn moond Niikaaniiwin Aen mawachihiht Laarzhaan kahkiyow chi wiichiitoyahk aandaan tayhkay oohiin kaa pimitshaayikayhk enn seksyoon: Poor kakwaychihkaymo sil voo play pi piikishkwayahk: [email protected]

Moonaywikaashoo

Mayki ishi wiichihiwewin aen taanishi kawiitahkamikuhk

Ita ka wiikihk kaniikaniit OotinamihkANIMATootlimoond aan rigistrii kiimiikooshiw avek Canada Laarzhaan kaa kaashkihut Mamowwiitowuk (866686991RR0001). Maykiiwin ishi aen taanishi kawiitahkamikuhk gaa kaashkihtaan online ahpoo shipwetshaha la maal ishi:

Connected North
c/o TakingITGlobal
117 Peter Street, Suite 212
Toronto, Ontario
M5V 0M3

Kii dawayhtayn chiin aan daan paytawuk si koom aen asaamblii?

Nimiiyeuytaynan ishi ayiwaak kishkayhtamah naandow ooshchi aen wiichihewewiin, ka piikishkwatamihk, miina aen nistwayr tapishkoot ishi aan paar! Oota nantotama ishi ta kii ka piikishkwatamihk mii kaashoowiin.

Kawiihtamakahyk Kakwaychihkaymo, Wiichihitohk Enn shaans

Sil voo play mooshkinahta li paapyii ishi ta pi piikishkwayahk. Anavaan na miyeuhtaynan ishi ta pi piikishkwayahk!