Samual Connected North Oshki-ayaansag Niigaaniiwaad Wiiji’iwewin

Iwe Samuel Connected North Youth Leadership Fund gaa-ijigaadeg, ji-wiijiwindwaa oshki-ayaansag, TalkingITGlobal oniigaanishkaan zhigwa The Samual Family Foundation zhooniyaan wiiji’iwewag.

TakingITGlobal   Samuel Family Foundation

Ji-wiijiwindwaa Anishinaabe oshki-ayaansag ji- niigaaniiwaad, mii awe zhooniyaa onji. Mii owe igi Anishinaabeg, Aabitagoozhaanensag, zhigwa giiwedinong onji ji-mino-wiijitoowaad odishkoniganiwaang. Owe zhooniyaa wiiji’iwewin gidaa-ondinaa’ gichi-ogimaawining onji, owe ji- wiiji’igowaad oshki-ayaansag nawach ji-ani- wawiingeziwaapan endazhiikamowaad.

Iwe Samuel Family Connected North Youth Leadership Fund owe izhi zagakibii’igaademagadoon: Noonde-gagwedweyan gegoon, ozhibii’amaw: [email protected]

Wiijichigen

Miigiwen zhooniyaa ji-wiijitooyan owe izhichigewin

Gaa-niigaaniid iwe Ecosystem TakingITGlobal inate Kaanada akiing gichi-ogimaawin diba’igewin (866686991RR0001) aginjigan. Ge-miigiwewaad maagoniganing daa-miigiwewag gemaa daa- izhinizha’igewag:

Connected North
c/o TakingITGlobal
117 Peter Street, Suite 212
Toronto, Ontario
M5V 0M3

Gidaa-noonde-gikino’amaage na?

Nindaa-andawendaamin gegoon ge-aabadakin, wegonen dinookaanan, dibaajimowinan gaye noonde-miigiweyan! Ozhibii’igan omaa iwe wii-izhi-wiiji’iweyan.

Gagwedwewinan debaajimowaad, Ge-izhi-wiijiiweyan

Mooshkinebii’igen ji-ganoonzhiyaang. Giga-babii’igoo ji-ganoonzhiyaang!